Preambule

Poskytovatel je společnost, která má zájem poskytovat Uživateli Služby spočívající v Zajištění informace či Zprostředkování Poradce.

Uživatel má zájem tyto Služby Poskytovatele využít a s ohledem na uvedené jsou níže sjednány tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1. Úvod

Společnost Finanční navigátor s.r.o., IČ 03058492, se sídlem 696 67 Radějov 276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka 83438, oddíl C, poskytuje Uživatelům službu na webové stránce www.financni-navigator.cz. Služba slouží ke zprostředkování finančních poptávek a nabídek a řeší kontakty za účelem finanční služby pro Uživatele. Poptávkou se rozumí odeslaný požadavek ze strany uživatele s cílem najít nabídku na poskytnutí finanční služby. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) určují základní pravidla, jimiž se budou řídit obchodní vztahy vzniklé mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2. Definice Pojmů

Poskytovatel“ je společnost Finanční navigátor s.r.o., IČ 03058492, se sídlem 696 67 Radějov 276.

Uživatel“ je Zájemce a jakákoli jiná osoba využívající služeb Portálu Poskytovatele.

Poptávkový formulář“ slouží k zadání základních očekávaných parametrů hledané finanční služby. Je určen pro uživatele, který si zde také zadá své kontaktní údaje pro následnou komunikaci s Poradcem.

Poradce“ je podnikající fyzická osoba, která se specializuje na finanční služby.

Portál“ je webové rozhraní dostupné na adrese www.financni-navigator.cz, které sdružuje nabídky a poptávky různých finančních produktů a zpřístupňuje či zajišťuje kontakty jednotlivých subjektů.

Finanční služba“ – bankovní, úvěrová, platební, nebo pojistná služba a další služby dle § 1841 NOZ, které je Poskytovatel oprávněn zprostředkovávat prostřednictvím Poradce, nebo online na příslušných částech Portálu.

Zájemce“ je koncový zákazník poptávající uzavření finanční smlouvy, nebo vyhledávající nejvýhodnější nabídku na pojištění, hypotéku, stavební spoření, investiční fondy a další finanční služby.

3. Účel a činnost Portálu

Účelem Portálu je sdružovat nabídky Poradců na poskytnutí finančních produktů Zájemcům, a to tak, aby Zájemce měl možnost prostřednictvím Portálu získat co nejrychleji vhodnou nabídku finančních produktů dle jím očekávaných parametrů. Účelem Portálu je dále také možnost rychlejšího získání kontaktu na osobu nabízející/poptávající finanční produkty.Služby jsou pro Uživatele ze strany Poskytovatele poskytovány bezplatně.

Činnost kalkulátorů finančních produktův jednotlivých Poptávkových formulářích vychází z informací o finančních a jiných produktech nabízených finančními institucemi, majícími licenci k podnikání v České republice. Poradce se pak snaží vybrat na základě Uživatelem zadaných údajů primárně ty produkty, jejichž základní parametry korelují s údaji zadanými Uživatelem do Poptávkového formuláře. Tím dochází k neadresné činnosti spočívající ve zveřejňování srovnání parametrů různých finančních a jiných produktů, přičemž součástí této Služby není platforma, která by obsahovala nabízení, poskytování či zprostředkování produktů.

V případě, že Uživatel projeví zájem o příslušný produkt, dochází buď k přesměrování Uživatele na webovou stránku finanční instituce, která je poskytovatelem takového produktu, nebo může být Uživatel na základě zadaných údajů kontaktován Poradcem.

Uživatel bere na vědomí, že činnost Poskytovatele nespočívá v poskytování jakýchkoli doporučení o vhodnosti nebo nevhodnosti konkrétního finančního produktu.

Poskytovatel neodpovídá za správnost ani obsah zjištěných informací, čehož si je Uživatel vědom. Uživatel se výslovně vůči Poskytovateli vzdává jakýchkoli nároků, včetně nároků budoucích, plynoucích ze zajištěných informací, nebo jejich nesprávnosti poskytnutých Poskytovatelem při kalkulaci cen produktů či služby Poradce.

Poskytovatel můževytvářet a do budoucna rozšiřovat, jakož i provozovat část Portálu, na níž může Uživatel sjednat a uzavřít finanční službu.

Uživatel může prostřednictvím Poskytovatele sjednat a uzavřít smlouvy různých finančních služeb, jako např. cestovní pojištění či pojištění majetku a další. Poskytovatel zprostředkovává sjednání a uzavření smluv s finančními institucemiuvedenými v příslušné části Portálu. Poskytovatel na žádost sdělí Uživateli, se kterými finančními institucemi je oprávněn sjednávat finanční služby.

Uživatel si pro tento případ zadá v příslušné sekci na Portálu parametry poptávané finanční služby. Zadaná data jsou automaticky zpracována a následně jsou automaticky vygenerovány ty finanční služby finančních institucí, které korelují s údaji zadanými Uživatelem. Tato činnost je automatizovaná a vychází z informací o finančních a jiných produktech dodaných finančními institucemi. Uživateli je umožněno vložit vybrané finanční služby do nákupního košíku Portálu.

Ke sjednání náležitostí případné smlouvy o finanční službě dojde prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře v nákupním košíku.

Po vyplnění objednávkového formuláře zvolí Uživatel způsob platby za finanční službu.

Poskytovatel nabídne tyto způsoby platby za finanční služby vložené do nákupního košíku.

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není poskytovatelem platebních služeb ani portálů, nenese za jakoukoli realizaci platby přes tyto platební služby odpovědnost a tyto VOP se nevztahují na podmínky jejich využití; tyto se řídí podmínkami konkrétní platební služby.

Poskytovatel si vyhrazuje právo službu zprostředkování smlouvy o finanční službě nezajistit v případě, že toto není možné z technických nebo jiných důvodů nebo z důvodů na straně Poskytovatele.

4. Registrace Uživatele

Zájemce osobně zadá do formuláře Portálu podstatné údaje.

Pro získání výsledku se Uživatel musí seznámit s těmito VOP. Vyjádření souhlasu kliknutím na políčko „Souhlasím s VOP“ je nezbytnou podmínkou pro užívání Portálu.

Po odeslání požadavku ke zjištění možností finanční služby je Uživateli zaslán na uvedené telefonní číslo ověřovací kód, který slouží k ověření totožnosti Uživatele a verifikaci jím zadaného telefonního kontaktu.

Uživatel prohlašuje, že údaje uvedené ve formuláři jsou pravdivé.

Okamžikem dokončení registrace, tj. odsouhlasením těchto VOP a odesláním zadaných údajů je založen smluvní vztah mezi Zájemcem a Poskytovatelem.

5. Pravidla poskytování služby

Uživatel dokončením registrace souhlasí se skutečností, že jím zadané kontaktní údaje budou Poskytovatelem poskytnuty Poradcům dle uvážení a podnikatelských zájmů Poskytovatele.

Uživatel zadá prostřednictvím Portálu vstupní informace, za pomocí kterých se Poskytovatel zajistí Poradce, o kterém má za to, že bude umět vyřešit zadání Uživatele. Takto se Poskytovatel pokusí zajistit informace o finančních produktech vhodných pro Uživatele.

Webový server, který spravuje webové stránky www.financni-navigator.cz, zasílá na osobní počítač Uživatele, který navštíví tyto webové stránky soubory „cookies“ (textové soubory, které server umísťuje do počítače Uživatele webových stránek a které při každé další návštěvě webových stránek Uživatelem získává zpět na server), pokud Uživatel přijímání těchto souborů povolil ve svém prohlížeči webových stránek.  Jedním z důvodů využití souborů „cookies“ je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti webových stránek, přičemž tyto údaje nikdy nejsou spojeny s osobními údaji Uživatele.

Přijímání souborů „cookies“ dle předchozího odstavce může Uživatel zakázat ve svém prohlížeči webových stránek.

Služby Poradce jsou služby poskytované samostatnými podnikateli a Poskytovatel za ně nenese odpovědnost v žádném rozsahu.

6. Služba „Klient hledá klienta“

6.1 Zájemce je oprávněn doporučit služby Poskytovatele prostřednictvím tlačítka „Doporučit přítele“ jiným potenciálním Zájemcům (dále jen „potenciální klient“), kteří by využívali služeb Portálu, zejména pak svým známým, přátelům, rodině, atd.

6.2 Doporučení potenciálního klienta Zájemce provede pomocí zadání kontaktních údajů na svoji osobu zadáním jména, příjmení, telefonického kontaktu a případně e-mailovou adresu a následně uvede jméno, příjmení a telefonický kontakt na potenciálního klienta, kterému chce služby Poskytovatele doporučit.

6.3 Za doporučení potenciálního klienta a splnění podmínek uvedených v odst. 6. 4 těchto VOP náleží Zájemci odměna ve formě poukázky na nákup zboží a služeb v hodnotě 1.500,- Kč, přičemž konkrétní specifikaci poukázky Zájemci oznamuje Poskytovatel prostřednictvím Poradce po splnění podmínek dle odst. 6.4 těchto VOP.

6.4 Nárok na odměnu Zájemci vzniká po splnění následujících podmínek:

- kontakt na potenciálního klienta zadaný Zájemcem musí být pravdivý, úplný, přesný a správný, přičemž tuto skutečnost ověřuje Poskytovatel telefonickým kontaktováním potenciálního klienta,

- potenciální klient musí Poskytovateli po ověření údajů dle předchozího bodu projevit svůj souhlas se zpracováním svých údajů a tyto jsou následně zpracovány Poskytovatelem,

- potenciální klient musí v rámci jednání s Poradcem uzavřít smlouvu o hypotečním úvěru.

6.5 Při splnění podmínek uvedených v odst. 6.4 těchto VOP je Zájemci odměna ve formě poukázky předána osobně nebo případně zaslána na jeho doručovací adresu, kterou sdělí Poskytovateli prostřednictvím Poradce.

7. Práva a povinnosti

Uživatel prohlašuje že

- je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk,

- nebyl zbaven způsobilosti k právnímu jednání, ani mu tato nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito VOP,

- veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

- že se seznámil s textem těchto VOP a s těmito souhlasí,

- je seznámen se skutečností, že jím poskytnuté údaje může Poskytovatel předat Poradcům,

- pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů, okamžitě toto sdělí Poskytovateli.

Poskytovatel je

- oprávněn předat sdělené identifikační údaje Poradci,

- kdykoliv pozastavit činnost Portálu.

Poskytovatel prohlašuje, že

- není koncovým dodavatelem finančních produktů,

- poskytuje v rámci Portálu obchodní příležitosti pro Poradce formou předání kontaktu na Zájemce

8. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, PSČ trvalého bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z uzavřeného smluvního vztahu. Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem a s případným předáním těchto údajů Poradcům.

Zpracováním osobních údajů Zájemce může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se Zájemce domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Odpovědnost za škodu a náhrada škody

Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak NOZ.

Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu elektrické energie.

Poskytovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, zejména finančními institucemi, jejich kvalitu, kvantitu, ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené.

Poskytovatel neodpovídá za chování jednotlivých Uživatelů ani jejich způsob využívání Portálu, zejména takového, který není v souladu s těmito VOP, ani za škody a újmu takto vzniklou.

Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky Portálu, ani výpadky na straně finančních institucí.

Poskytovatel neodpovídá za jakékoli platby, transakce ani převody, které Uživatel realizuje. Za tyto odpovídají provozovatelé těchto platebních (transakčních) služeb a portálů.

Poskytovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných Poradci.

10. Změny VOP

Poskytovatel je oprávněn měnit a doplňovat VOP. Každý nový Smluvní vztah se vždy uzavírá na základě platných a účinných VOP. Uživatel je povinen odsouhlasit aktuální znění VOP.

Pokračuje-li Uživatel v používání Portálu i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny VOP, projevuje tím svůj souhlas s příslušnou změnou VOP.

11. Závěrečná ustanovení

Komunikace mezi Poskytovatelem a Uživateli, Poradci a případnými třetími osobami probíhá výhradně prostřednictvím emailu, na emailové adrese Poskytovatele - info@financninavigator.cz.

Právem rozhodným pro veškeré případné spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu je právní řád České republiky.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky VOP vyžadují písemnou formu, přičemž o jejich změně bude objednatel informován prostřednictvím oznámení na Portálu.
 
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2017