Jste-li samoplátcem veřejného zdravotního pojištění (OSVČ a osoby bez zdanitelných příjmů), a to formou minimální měsíční zálohy (1823 Kč od ledna 2016), buďte obezřetní – v případě neuhrazení předepsané zálohy dochází k penalizaci. Za den platby se považuje den, kdy byla částka odepsána z účtu plátce pojistného, či den, kdy byla zaplacena v hotovosti.

Sazba penále je stanovena na 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

K penalizaci dochází za podmínek, kdy platba:

  • nebyla zaplacena ve stanovené lhůtě,
  • byla zaplacena opožděně,
  • byla zaplacena v nižší částce, než je stanoveno zákonem.

 

Záloha na nemocenské pojištění 115 Kč zůstává dobrovolná.

Kdo má podnikání jako vedlejší činnost, neplatí u zdravotního pojištění minimální zálohy, ale výše zálohy se vypočítává z Přehledu o příjmech a výdajích ze skutečných příjmů.

Zastavte penalizaci

Nemáte-li dostatek peněz na úhradu obojího, tedy dlužného pojistného i penále, zaplaťte neprodleně alespoň dluh na pojistném, tím zastavíte připočítání dalšího penále. Penále vám může být později prominuto. Musíte o něj však zažádat.

Pokud se pojišťovna rozhodne penále uplatnit, musí vám poslat platební výměr nebo výkaz nedoplatků. Rozdíl je v tom, že platební výměr je správním rozhodnutím a v řízení o něm se postupuje podle správního řádu. Můžete se proti němu odvolat. Výkaz nedoplatků pojišťovna vystavuje, když předpokládá, že dlužník výši dluhu nezpochybní. Proti výkazu můžete podat jen námitku. Pro oba případy ale platí, že musíte jednat obratem – lhůta pro podání odvolání je 15 dnů, pro námitku 8 dnů. Zmeškáte-li tuto dobu, ani jednu z možností už nemůžete využít.

Splátkový kalendář

Pokud vaše finanční situace neumožňuje úhradu dlužného pojistného jednorázově, neprodleně požádejte zdravotní pojišťovnu o splátkový kalendář. S žádostí o splátkový kalendář musíte společně podat i žádost o prominutí penále. O prominutí penále tedy požádáte ještě dříve, než začnete dlužné pojistné splácet.

Dejte si pozor na včasnou změnu trvalých příkazů

Pokud dojde k předepsanému navýšení měsíční zálohy, kterou odvádíte trvalý příkazem, musíte provést změnu s předstihem, aby částka v následujícím měsíci, která je de facto úhradou za minulý měsíc, už byla řádně navýšena.