Preambule

Poskytovatel je společnost, která má zájem poskytovat Uživateli Služby spočívající v Zajištění informace či Zprostředkování finančního zprostředkovatele.

Uživatel má zájem tyto Služby Poskytovatele využít a s ohledem na uvedené jsou níže sjednány tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Společnost Finanční navigátor s.r.o. je spolupracovníkem OVB Allfinanz a.s.

GDPR: https://www.ovb.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju.html

1. Úvod

Společnost Finanční navigátor s.r.o., IČ 03058492, se sídlem 696 67 Radějov 276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka 83438, oddíl C, poskytuje Uživatelům službu na webové stránce www.financni-navigator.cz. Služba slouží ke zprostředkování finančních poptávek a nabídek a řeší kontakty za účelem zprostředkování finanční služby pro Uživatele. Poptávkou se rozumí odeslaný požadavek ze strany Uživatele s cílem najít nabídku na poskytnutí finanční služby. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) určují základní pravidla, jimiž se budou řídit obchodní vztahy vzniklé mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2. Definice Pojmů

Poskytovatel“ je společnost Finanční navigátor s.r.o., IČ 03058492, se sídlem 696 67 Radějov 276.

Uživatel“ je Zájemce a jakákoli jiná osoba využívající služeb Portálu Poskytovatele.

Poptávkový formulář“ slouží k zadání základních očekávaných parametrů hledané finanční služby. Je určen pro Uživatele, který si zde také zadá své kontaktní údaje pro následnou komunikaci s Poradcem.

Poradce“ je podnikající fyzická osoba, která se specializuje na zprostředkování finančních služeb.

Portál“ je webové rozhraní dostupné na adrese www.financni-navigator.cz, které sdružuje nabídky a poptávky různých finančních produktů a zpřístupňuje či zajišťuje kontakty jednotlivých subjektů.

Finanční služba“ – bankovní, úvěrová, platební, nebo pojistná služba a další služby dle § 1841 NOZ, které je Poskytovatel oprávněn zprostředkovávat prostřednictvím Poradce, nebo online na příslušných částech Portálu.

Zájemce“ je koncový zákazník poptávající uzavření finanční smlouvy, nebo vyhledávající nejvýhodnější nabídku na pojištění, hypotéku, stavební spoření, investiční fondy a další finanční služby.

3. Účel a činnost Portálu

Účelem Portálu je sdružovat nabídky Poradců na poskytnutí finančních produktů Zájemcům, a to tak, aby Zájemce měl možnost prostřednictvím Portálu získat co nejrychleji vhodnou nabídku finančních produktů dle jím očekávaných parametrů. Účelem Portálu je dále také možnost rychlejšího získání kontaktu na osobu nabízející/poptávající finanční produkty.Služby jsou pro Uživatele ze strany Poskytovatele poskytovány bezplatně.

V případě, že Uživatel projeví zájem o příslušný produkt, dochází buď k přesměrování Uživatele na webovou stránku finanční instituce, která je poskytovatelem takového produktu, nebo může být Uživatel na základě zadaných údajů kontaktován Poradcem.

Uživatel bere na vědomí, že činnost Poskytovatele nespočívá v poskytování jakýchkoli doporučení o vhodnosti nebo nevhodnosti konkrétního finančního produktu.

Poskytovatel neodpovídá za správnost ani obsah zjištěných informací, čehož si je Uživatel vědom. Uživatel se výslovně vůči Poskytovateli vzdává jakýchkoli nároků, včetně nároků budoucích, plynoucích ze zajištěných informací, nebo jejich nesprávnosti poskytnutých Poskytovatelem při kalkulaci cen produktů či služby Poradce.

Poskytovatel může vytvářet a do budoucna rozšiřovat, jakož i provozovat část Portálu, na níž může Uživatel sjednat a uzavřít finanční službu.

4. Registrace Uživatele

Zájemce osobně zadá do formuláře Portálu podstatné údaje.

Pro získání výsledku se Uživatel musí seznámit s těmito VOP. Vyjádření souhlasu kliknutím na políčko „Souhlasím s VOP“ je nezbytnou podmínkou pro užívání Portálu.

Po odeslání požadavku ke zjištění možností finanční služby je Uživateli zaslán na uvedené telefonní číslo ověřovací kód, který slouží k ověření totožnosti Uživatele a verifikaci jím zadaného telefonního kontaktu.

Uživatel prohlašuje, že údaje uvedené ve formuláři jsou pravdivé.

Okamžikem dokončení registrace, tj. odsouhlasením těchto VOP a odesláním zadaných údajů je založen smluvní vztah mezi Zájemcem a Poskytovatelem.

5. Pravidla poskytování služby

Uživatel dokončením registrace souhlasí se skutečností, že jím zadané kontaktní údaje budou Poskytovatelem poskytnuty těmto Poradcům:

Ing. Martin Gajda, tel: 603 278 643, martin.gajda@ovbmail.cz

Uvedený telefonní kontakt není určen k poskytování investičních služeb klientům ani k poskytování informací o obchodech s investičními nástroji či o investičních službách.

Finanční poradce, místem podnikání 696 67 Radějov 276, OSVČ - IČO: 63447444, www.rzp.cz, při své činnosti spolupracuji se společností OVB Allfinanz, a.s., se sídlem Praha 4 – Chodov, V Parku 2343/24, PSČ 148 00, IČO: 48040410, DIČ: CZ48040410, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 9697.

Ing. Martin Gajda jako spolupracovník společnosti OVB Allfinanz a.s. (dále jen Poradce) Uživateli sdělí základní informace k jeho požadavku. Poté se Uživatel rozhodne, zda bude svůj požadavek řešit prostřednictvím tohoto Poradce, nebo zda mu bude doporučen jiný (ať už z hlediska odbornosti, tak případně lokality působnosti  atp.)

Reklamační řád

Informační memoranda GDPR

Informace k Pobídkám

Kristýna Hazuzová, tel: 603 104 085, kristyna.hazuzova@ovbmail.cz

Uvedený telefonní kontakt není určen k poskytování investičních služeb klientům ani k poskytování informací o obchodech s investičními nástroji či o investičních službách.

Finanční poradce, místem podnikání 696 67 Radějov 383, OSVČ - IČO: 75219093, www.rzp.cz, při své činnosti spolupracuji se společností OVB Allfinanz, a.s., se sídlem Praha 4 – Chodov, V Parku 2343/24, PSČ 148 00, IČO: 48040410, DIČ: CZ48040410, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 9697.

Kristýna Hazuzová jako spolupracovnice společnosti OVB Allfinanz a.s. (dále jen Poradce) Uživateli sdělí základní informace k jeho požadavku. Poté se Uživatel rozhodne, zda bude svůj požadavek řešit prostřednictvím tohoto Poradce, nebo zda mu bude doporučen jiný (ať už z hlediska odbornosti, tak případně lokality působnosti  atp.)

Reklamační řád

Informační memoranda GDPR

Informace k Pobídkám

Webový server, který spravuje webové stránky www.financni-navigator.cz, zasílá na osobní počítač Uživatele, který navštíví tyto webové stránky, soubory „cookies“ (textové soubory, které server umísťuje do počítače Uživatele webových stránek a které při každé další návštěvě webových stránek Uživatelem získává zpět na server), pokud Uživatel přijímání těchto souborů povolil ve svém prohlížeči webových stránek.  Jedním z důvodů využití souborů „cookies“ je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti webových stránek, přičemž tyto údaje nikdy nejsou spojeny s osobními údaji Uživatele.

Přijímání souborů „cookies“ dle předchozího odstavce může Uživatel zakázat ve svém prohlížeči webových stránek.

Služby Poradce jsou služby poskytované samostatnými podnikateli a Poskytovatel za ně nenese odpovědnost v žádném rozsahu.

Prostřednictvím společnosti OVB Allfinanz, a.s. spolupracujeme s desítkami následujících finančních institucí: Naši partneři

6. Práva a povinnosti

Uživatel prohlašuje že

- je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk,

- nebyl zbaven způsobilosti k právnímu jednání, ani mu tato nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito VOP,

- veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

- že se seznámil s textem těchto VOP a s těmito souhlasí,

- je seznámen se skutečností, že jím poskytnuté údaje může Poskytovatel předat Poradcům,

- pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů, okamžitě toto sdělí Poskytovateli.

Poskytovatel je

- oprávněn předat sdělené identifikační údaje Poradci,

- kdykoliv pozastavit činnost Portálu.

Poskytovatel prohlašuje, že

- není koncovým dodavatelem finančních produktů,

- poskytuje v rámci Portálu obchodní příležitosti pro Poradce formou předání kontaktu na Zájemce

7. Ochrana osobních údajů

GDPR: https://www.ovb.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju.html

8. Odpovědnost za škodu a náhrada škody

Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak NOZ.

Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu elektrické energie.

Poskytovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, zejména finančními institucemi, jejich kvalitu, kvantitu, ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené.

Poskytovatel neodpovídá za chování jednotlivých Uživatelů ani jejich způsob využívání Portálu, zejména takového, který není v souladu s těmito VOP, ani za škody a újmu takto vzniklou.

Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky Portálu, ani výpadky na straně finančních institucí.

Poskytovatel neodpovídá za jakékoli platby, transakce ani převody, které Uživatel realizuje.

Poskytovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných Poradci.

9. Změny VOP

Poskytovatel je oprávněn měnit a doplňovat VOP. Každý nový Smluvní vztah se vždy uzavírá na základě platných a účinných VOP. Uživatel je povinen odsouhlasit aktuální znění VOP.

Pokračuje-li Uživatel v používání Portálu opětovně i v budoucnu (tedy i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti možné změny VOP), projevuje svůj souhlas s příslušnou změnou VOP vždy novým potvrzením o jejich přečtení.

10. Závěrečná ustanovení

Komunikace mezi Poskytovatelem a Uživateli, Poradci a případnými třetími osobami probíhá výhradně prostřednictvím emailu, na emailové adrese Poskytovatele - info@financninavigator.cz.

Právem rozhodným pro veškeré případné spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu je právní řád České republiky.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky VOP vyžadují písemnou formu, přičemž o jejich změně bude objednatel informován prostřednictvím oznámení na Portálu.
 
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2018