Pojištění jsou účastny osoby samostatně výdělečně činné [§ 5 odst. 1 písm. e)], pokud vykonávají samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a splňují dále stanovené podmínky. Za samostatnou výdělečnou činnost vykonávanou na území České republiky se považuje i samostatná výdělečná činnost prováděná mimo území České republiky, jestliže je vykonávána na základě oprávnění k výkonu takové činnosti vyplývajícího z právních předpisů České republiky.

Podmínky účasti na důchodovém pojištění OSVČ jsou stanoveny zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy se OSVČ účastní důchodového pojištění?

  • v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost,
  • v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti po odpočtu vynaložených výdajů dosáhl v kalendářním roce aspoň rozhodné částky. Rozhodná částka činí 2,4 násobek částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje a přepočítávacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.
  • v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud se přihlásila k účasti na důchodovém pojištění.

 

Minimální zálohy OSVČ od 1.1. 2017

Existují takzvané minimální zálohy OSVČ, které musí odvádět skoro každý podnikatel. Základní měřítko udává Ministerstvo práce a sociálních věcí, když vyhláškou oznamuje, na kolik korun vychází průměrná tuzemská mzda.

  • Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlásilo, že jako průměrnou mzdu v roce 2017 bereme 28 232 Kč.
  • Minimální zálohy OSVČ tvoří 29,2 % vyměřovacího základu na důchodové, respektive 2,3 % na nemocenské pojištění.

 

Rok Hlavní výdělečná činnost Vedlejší výdělečná činnost
Důchodové Nemocenské Zdravotní Důchodové
2016 1 972 Kč 115 Kč 0 Kč 0 Kč/789 Kč
2017 2 061 Kč 115 Kč 0 Kč 0 Kč/825 Kč