Důchodovým pojištěním je možné si částečně zajistit hmotné zabezpečení pro případ dožití. Je zde garance zhodnocení pojistného (TÚM = Technická Úroková Míra). Plnění je vyplaceno buď jako jednorázová platba, nebo se vyplácí postupně v pravidelných výplatách po stanovenou dobu či doživotně.

Vhodnost použití důchodového pojištění

S důchodovým pojištěním si majitel pojistky zajišťuje jistý doplněk příjmu na stáří. Bude pravidelně a dlouhodobě zvyšovat hodnotu svých finančních prostředků, a to s garancí minimální výše zhodnocení (TÚM). Pojistná ochrana lze doplnit o další připojištění.

Výše zaplaceného pojistného je při dodržení zákonem stanovených podmínek daňově uznatelná částka.

Nevýhody pojištění

Pojistná smlouva a její nastavení nelze měnit a nelze měnit ani ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění.

Při prodlení platby pojistného má na pojistné právo pojistitel, a to až do zániku pojištění. Pojištění zaniká na základě upomínky pojistitele.

Při předčasném ukončení pojistné smlouvy může být vyplacena nižší částka, než je kapitálová hodnota pojištění. Zároveň končí případná daňová uznatelnost smlouvy a majitel smlouvy musí počítat i s vrácením dosud uplatněných daňových výhod.

Jak důchodové pojištění funguje

Pojišťovna si ze zaplaceného pojistného nejdříve strhne náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Částka, která po těchto odečtech zůstane, se použije na tvorbu rezervy pojištění.

Vyplatí se důchodové pojištění?V případě pojistné události a při dalších sjednaných pojištěních se pojistné plnění vyplácí dle sjednaných podmínek.

Pojistná výše může být vyplacena buď jako jednorázová platba, nebo postupně v pravidelných výplatách.

Při úmrtí klienta se vyplácí zaplacené pojistné. Při dožití se vyplácí smluvní peněžní částka i s podíly na výnosech.

Vhodná doba pojištění

Optimální doba trvání pojištění, kdy lze vysoce využít zhodnocení, je více jak 20 let. Pokud pojištění trvá kratší dobu, nemusí dojít k vytvoření dostatečné výše kapitálové hodnoty.

Pojistná smlouva životního pojištění je daňově uznatelná, splňuje-li podmínky zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Daňová uznatelnost

Uplatnit lze jen tu výši pojistného, která splňuje tyto podmínky:
1/ pojistník a pojištěný je stejná osoba

2/ minimální doba pojištění je 5 let

3/ smlouva se musí vztahovat na případ smrti a dožití

4/ pojistná částka nemusí být pro případ dožití pevně stanovena

5/ výplata pojistného plnění nesmí být sjednána dříve, než v roce, kdy pojištěný dosáhne věku 60let

6/ výplata jiného příjmu nesmí být v pojistné smlouvě umožněna

Výhody setkání s komplexním odborníkem na pojistky

  • Nezávazná a bezplatná konzultace
  • Vyhledání veškerých úsporných možností
  • Vyřízení administrativy na jednom místě
  • Prodiskutování možných kombinací, na kterých ušetříte
  • Kalkulace více pojišťoven pro snazší orientaci bez ztráty vašeho drahocenného času
  • Výběr pojišťovny, která nejvíce vyhovuje vašim požadavkům
  • Nemusíte obíhat jednotlivé ústavy, zjišťovat rozdíly a dělat si náročnou analýzu


Finanční navigátor Vám ZDARMA poradí.

Zavoláme Vám

Stačí zanechat kontakt a my Vám zavoláme.

 

Čtěte také