Lidský věk se prodlužuje a společně s tím se také prodlužuje hranice odchodu do důchodu. Dříve platilo, že muži, kteří se narodili po roce 1965, by měli mít nárok na důchod v 65 letech. Ženy bez dětí nebo s jedním dítětem stejně tak, pokud by měly dvě děti, tak o rok dříve. Nicméně byla přijata novela, která zapříčinila, že si lidé na důchod ještě chvíli počkají. Děti narozené po roce 2000 by do důchodu mohly odejít až v 73 letech. Problém je totiž v tom, že není nastavena horní hranice, po kterou lze jít, nicméně předběžně se hovoří o 65 letech. Přesnější údaje lze získat pomocí výpočtu na kalkulačce na stránkách ministerstva práce.

Výpočet výše důchodu

Co se týče výše důchodu, je základní jednotkou tzv. roční vyměřovací základ. Ten lze vypočítat tak, že vynásobíte své příjmy v daném roce (vyměřovací základ) koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Od roku 2016 se změnila redukční hranice a vyměřovací základ se započítává následovně: ze 100 % se osobní vyměřovací základ (dále jako OVZ) bude vyměřovat do první redukční hranice, což je částka 11 883 Kč. Druhá redukční hranice je 108 024 Kč a OVZ se bude započítávat z 26 %. K čemukoli nad druhou redukční hranici nebude přihlíženo.

Takto získáme daný výpočtový základ, který se ve výpočtovém vztahu vyskytuje. OVZ se pak vypočítá za tzv. rozhodné období, které začíná rokem 1986 a končí rok před odchodem do důchodu. Další potřebné údaje jsou k nalezení v osobním informativním listě důchodového pojištění. O ten máte jednou do roka právo požádat Českou správu sociálního zabezpečení.

Předčasný důchod

Je zde samozřejmě i možnost nastoupit do tzv. předčasného důchodu. Prakticky to znamená, že sice budete mít pár let důchodu navíc, ale o to méně peněz budete v rámci důchodu dostávat. Pokud máte na řádný odchod do důchodu nárok ještě před 63. narozeninami, můžete do penze odejít maximálně tři roky předem. Jestliže máte nárok až po 63. roku, můžete odejít i o pět let dříve, ale podmínkou je, aby vám bylo aspoň 60 let a také musíte mít splněny doby účasti na důchodovém pojištění.

Snížení důchodu při předčasném odchodu je bohužel trvalé. Penze bude nižší i potom, co dosáhnete regulérního důchodového věku. O předčasný důchod na rozdíl od řádného nelze požádat zpětně.

Za každých započatých devadesát kalendářních dnů se snižuje procentní výměra důchodu. Počítá se ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o 0,9 % výpočtového základu (VZ) za první rok (tj. 360 kalendářních dnů), o 1,2 % VZ za druhý rok (720 kalendářních dnů) a o 1,5 % VZ od třetího roku (od 721. dne).

O důchodu ve zkratce

Nárok na odchod do důchodu tedy máte, jestliže splníte dvě základní podmínky: máte splněnou potřebnou dobu pojištění (což znamená, že máte odpracované patřičné roky) a dosáhli jste důchodového věku. Také platí, že o řádný starobní důchod můžete požádat až pět let dozadu. Pokud nesplňujete podmínky na přiznání řádného starobního důchodu, je zde možnost, že máte nárok aspoň na předčasný důchod, kdy ale musíte počítat s menšími penězi.